Stadgar

STADGAR FÖRENINGEN TURISMINTRESSENTER I SÄLENFJÄLLEN 

§ 1
Föreningens namn
Föreningens namn är Destination Sälenfjällen.

§ 2
Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län.

§ 3
Ändamål och verksamhet

Destination Sälenfjällen ska genom samordning av alla krafter i Sälenfjällen bidra till tillväxt och långsiktig utveckling av Sälenfjällen året runt. Föreningen fullgör sitt ändamål genom att äga och förvalta samtliga aktier i destinationsaktiebolaget.

§ 4
Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§ 5
Medlems skyldigheter

Varje medlem ska årligen till föreningen betala fastställd medlemsavgift. Avgiftens storlek fastställs av föreningsstämman för nästkommande räkenskapsår. Utöver avgift enligt ovan ska medlem årligen till det i § 3 nämnda aktiebolaget erlägga serviceavgift som beslutas av föreningens styrelse och utdebiteras av Destination Sälenfjällen AB. Denna avgift är beroende av medlems omsättning. Styrelsen kan i särskilda fall medge undantag från skyldigheten i första stycket.

§ 6
Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Vad medlem inbetalt till föreningen i form av årsavgift eller särskild/extra avgift utgör föreningens egendom. Medlem som utträder ur föreningen eller utesluts äger således icke återfå något av vad han inbetalt, ej heller någon andel av föreningens tillgångar.

§ 7
Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap i föreningen ska ske skriftligen. Avgång ur föreningen äger därefter rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller sedan två månader förflutit från den tidpunkt medlemmen begärt sitt utträde. Medlem som trotts skriftlig uppmaning inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan med omedelbar verkan av styrelsen uteslutas av föreningen.

§ 8
Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) styrelseledamöter. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om minst hälften av antalet ordinarie styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som företräds av ordföranden.

§ 9
Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen förvaltning utses en revisor eller revisionsbolaget av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 10
Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är september – augusti.

§ 11
Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 12
Företräder föreningen och tecknar firman

Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Bemyndigande för styrelseledamot eller annan att företräda föreningen och teckna dess firma beslutas av styrelsen.

§ 13
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner det erforderligt eller när det för särskilt ändamål påkallas av medlemmar med tillsammans minst 1/5 av föreningens röstetal. Ordinarie föreningsstämma ska hållas före januari månads utgång varje år. Övriga ärenden från medlemmarna ska inkomma till styrelsen före oktober månads utgång för att behandlas på föreningsstämman.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har mer än hälften av de angivna rösterna företräder eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid personval anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs genom lottdragning om ej annorlunda beslutas av stämman innan av valet förrättas.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorn eller revisionsbolaget om detta genom brev eller e-post.

§ 14
Ärenden på föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 7. Framläggande av årsredovisningen
 8. Framläggande av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 12. Val av ordföranden i styrelsen (för ett år)
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisor
 15. Val av valberedning
 16. Övriga anmälda ärenden
 17. Föreningsstämman avslutas

§ 15
Protokoll vid stämma och styrelsemöte

Vid föreningsstämma och styrelsemöte ska protokoll föras. Protokoll vid föreningsstämma ska justeras av ordföranden och två föreningsmedlemmar. Protokoll ska ligga färdigt för justering senast 14 dagar efter föreningsstämma eller styrelsemöte.

§16
Stadgar
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av föreningsstämman. Har samtliga vid stämman närvarande röstberättigande förenat sig om beslutet eller har beslut fattats på två av varandra följande föreningsstämmor och på den senare stämman biträtts av minst 2/3 av de representerande rösterna är beslutet giltigt.

§ 17
Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen fordras att beslut därom fattas på ordinarie föreningsstämma och bekräftas av en därpå följande extra föreningsstämma. Den extra föreningsstämman får icke äga rum tidigare än tre månader efter den ordinarie föreningsstämman. Vid båda stämmorna ska minst 2/3 av föreningens medlemmar ha biträtt beslutet om upplösningen av föreningen. Vad som efter likvidationens genomförande kan återstå av föreningens tillgångar ska disponeras enligt beslut av föreningsstämman. Även detta senare beslut ska biträdas av minst 2/3 av föreningens medlemmar.


Ladda ner stadgarna här (pdf)